Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website GPT-NL van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Op andere websites van TNO kunnen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Door de website te gebruiken, aanvaard je deze disclaimer.

Gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website bij het downloaden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

GPT-NL behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken.

Hoewel GPT-NL zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt GPT-NLgeen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de inhoud van deze website kan een gebruiker geen rechten ontlenen. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

GPT-NL geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze website. Hoewel GPT-NL redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. GPT-NL garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Behoudens enige wettelijke aansprakelijkheid, zijn GPT-NL en TNO, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers niet aansprakelijk ten aanzien van directe, indirecte, incidentele, bijzondere, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit, maar niet beperkt is tot:

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
  • de informatie die op of via deze website wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan GPT-NL of aan u wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website;
  • misbruik van deze website;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld; en/of
  • aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien GPT-NL en TNO op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten

GPT-NL, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder - maar niet beperkt tot - auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet-commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPT-NL of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Informatie van derden

Deze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van GPT-NL. Deze hyperlinks zijn enkel voor jouw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten door GPT-NL worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. GPT-NL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Gebruik software

Op software die eventueel kan worden gedownload van deze website is de toepasselijke licentieovereenkomst van toepassing. Behoudens voor zover anders bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst, wordt de software verstrekt enkel voor gebruik door eindgebruikers en is het maken van enige verdere kopieën, reproducties of het verder distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Met betrekking tot de software gelden uitsluitend garanties voor zover uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. GPT-NL wijst nadrukkelijk enige andere garantie van welke aard dan ook, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de software niet inbreuk maakt op enig recht, van de hand.

Wijzigingen

De voorwaarden van de disclaimer kunnen door GPT-NL te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. GPT-NL behoudt zich het recht voor de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. GPT-NL is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen

Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze website, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de privacy statements van GPT-NL.

Vragen en klachten die betrekking hebben op de website dienen gericht te worden tot GPT-NL. Je kunt online contact met ons opnemen via info@gpt-nl.nl of telefonisch via 088 866 08 66.